آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد
آزمایشگاه ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی شرکت بهسا بر اساس دامنه کاری و گواهینامه تایید صلاحیت و استاندارد های ملی و بین المللی با بهره گیری از مراجع مناسب در این کمیت آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون  و تجهیزات اندازه گیری ابعادی شامل موارد زیر می باشد:

 •  کالیبراسیون انواع کولیس
 •  کالیبراسیون انواع میکرومتر
 •  کالیبراسیون ساعت اندیکاتور
 •  کالیبراسیون انواع  الک
 •  کالیبراسیون پروفایل پروژکتور
 •  کالیبراسیون نقاله و زاویه سنج
 •  کالیبراسیون گونیا
 •  کالیبراسیون فیلر،شعاع سنج ،دنده،گام
 •  کالیبراسیون ارتفاع سنج
 •  کالیبراسیون اپتیکال فلت و اپتیکال پارالل
 • کالیبراسیون گبج بلاک
 • کالیبراسیون انواع آشکارساز
 • کالیبراسیون انواع متر و خط کش
 • کالیبراسیون سیرکومتر
 • کالیبراسیون زبری سنج
 • کالیبراسیون انواع تراز
 • کالیبراسیون براقیت سنج
 • کالیبراسیون اسلامپ
 • کالیبراسیون گیج های توپی وریندی و برونرو
 • کالیبراسیون سختی سنج لاستیک
 • کالیبراسیون عمق سنج
 • کالیبراسیون ضخامت سنجهای التراسونیک
 • کالیبراسیون سطح سنج
 • کالیبراسیون انواع ساعت شیطانکی
 • کالیبراسیون انواع ساعتهای اندازه گیری
 • کالیراسیونن ضخامت سنج رنگ 
 • کالیراسیون اپلیکاتور
 • کالیراسیون کریپتومتر
 • کالیراسیون گریندومتر و گریندوپک
 • کالیبراسیون کراس کات
 • کالیراسیون فوردکاپ و فلوکاپ
 • کالیبراسیون گیج های مرکب
 • کالیبراسیون ویکات
 • کالیبراسیون LVDT

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی

 ابعاد

ردیف

كميت،دستگاه اندازه ­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

کولیس داخل سنج

Up to 200 mm

 (0.11+0.012L) µm,L(mm)

200 to 300 mm

(2.29+0.01L) µm,L(mm)

2

کولیس خارج سنج

Up to 200 mm

(0.006+0.01L) µm,L(mm)

200 to 500 mm

(0.09+0.013L) µm,L(mm)

500 to 1000 mm

(2.72+0.01L) µm,L(mm)

3

کولیس عمق سنج

Up to 100 mm

 (2.3+0.01L) µm,L(mm)

100 to 300 mm

(3.06+0.01L) µm,L(mm)

4

کولیس ارتفاع سنج

Up to 100 mm

 (2.33+0.01L) µm,L(mm)

100 to 1000 mm

(3.06+0.01L) µm,L(mm)

5

میکرومتر داخل سنج

Up to 200 mm

 (0.11+0.012L) µm,L(mm)

200 to 300 mm

(2.29+0.01L) µm,L(mm)

6

میکرومتر داخل سنج سه فک

25 to 55 mm

(1.11+0.01L) µm,L(mm)

7

ميکرومتر خارج سنج

Up to 200 mm

(0.006+0.013L) µm,L(mm)

200 to 500 mm

(0.09+0.013L) µm,L(mm)

500 to 1000 mm

(2.72+0.01L) µm,L(mm)

8

میکرومتر عمق سنج

Up to 100 mm

(2.33+0.01L) µm,L(mm)

100 to 300 mm

 (3.06+0.01L) µm,L(mm)

9

ساعت اندازه گیری

Up to 100 mm

(0.18+0.01L) µm,L(mm)

10

ساعت شیطانکی

Up to 5 mm

(0.18+0.01L) µm,L(mm)

11

ضخامت سنج

Up to 100 mm

(2.29+0.01L) µm,L(mm)

12

ضخامت سنج التراسونیک

Up to 300 mm

(2.22+0.01L) µm,L(mm)

13

ضخامت سنج رنگ

Up to 2000 µm

0.61 µm

14

فیلم ضخامت سنج رنگ

Up to 3 mm

0.54 µm

15

فیلر

Up to 3 mm

(0.1+0.01L) µm,L(mm)

16

زاویه سنج

0 to 360 ˚

10˝

17

زاویه یاب

0 to 90 ˚

10˝

18

اپلیکاتور

Up to 1500 µm

3.17 µm

19

کریپتومتر

Up to 100 µm

3.26 µm

20

گراندومتر و گریندوپک

Up to 100 µm

3.17 µm

21

کراس کات

Up to 10 mm

0.75 µm

22

فورد کاپ (اندازه گیری ابعادی )

2 to 8 mm

0.75 µm

23

گيج مرکب (ولدينگ گيج)

UP TO 200 mm

0.75 µm , 6˝

24

فلوکاپ(اندازه گیری ابعادی)

2 to 8 mm

0.75 µm

25

شعاع سنج/شابلون دنده/گام سنج

Up to 25 mm

Angle: 6.1˝, Length: 0.75 µm

26

الک آزمایشگاهی

Up to 4 mm

(0.722+0.01L) µm,L(mm)

4 to 25 mm

(0.70+0.01L) µm,L(mm)

27

ویکات

Full Range

طول

0.75 µm

Up to 2 kg

جرم

8.0 mg

28

پرابLVDT با ریزنگری 0.01میلی متر

Up to 50 mm

(0.09+0.01L)µm,L(mm)

29

متر نواری

0 to 10 m

(3.2+0.26L)mm. L(mm)

30

خط کش

1 to 2 m

(3.2+0.26L)mm. L(mm)

31

سيرکومتر (محيط سنج)

20 to 400 m

(0.08+0.01L)mm. L(mm)

400 to 600 m

(3.0+0.01 L)mm. L(mm)

32

میکروسکوپ

0 to 1 mm

 2 µm

1 to 20 mm

(0.04+0.01L) µm. L(mm)

33

پروفایل پروژکتور

X=500 mm

Y=300 mm

0 to 200mm

(0.72+0.01L)µm. L(mm)

200 to 500m

(0.03+0.012L)µm. L(mm)

34

دستگاه زبري سنج

Up to 100 µm

Cut Off: 0.25 , 0.80 , 2.5

Ra: (0.05-10.0)

Rz: (0.05-10.0)

7%RDG

35

تست بلاک زبري سنج

Up to 100 µm

7%RDG

36

تراز ( حبابدار – صنعتی )

Up to 200 mm

0.001 mm/m

37

دستگاه براقيت سنجی

20˚, 60˚, 85˚

0.84 GU

38

کاشی براقیت سنجی

20˚, 60˚, 85˚

0.8 %RDG

39

اسلامپ

Up to 100 mm

(12.9+0.01L) µm  , L (mm)

100 to 600 mm

(26.1+0.01L) µm  , L (mm)

40

گونيا

Up to 400 mm

تعامد

2.5µm

تختی

1µm

توازی مستقیمی

3.17 µm

41

دستگاه تست ضربه

(ابعادی-جرم)

Up to 1000 mm

طول

(0.05+0.024L) µm  , L (mm)

Up to 2 kg

جرم

8.0 mg

42

ضخامت سنج تعیین کننده تورق و تطویل مصالح- مقسم

10 to 60 mm

(0.05+0.024L) µm  , L (mm)

42

انواع گیج های توپی رزوه برو-نرو

up to 100 mm

(0.2+0.01L) µm,L(mm)

43

انواع گیج های رینگی رزوه برو-نرو

14 to 100 mm

(1.2+0.014L) µm,L(mm)

44

گیج های برو نرو-توپی

up to 100 mm

(0.18+0.01L) µm,L(mm)

100  to 200 mm

(0.1+0.013L) µm,L(mm)

200  to 500 mm

(0.4+0.017L) µm,L(mm)

45

گیج های برو نرو-رینگی

5  to 15 mm

(0.18+0.07L) µm,L(mm)

15  to 100 mm

(1.21+0.01L) µm,L(mm)

100  to 200 mm

(0.16+0.013L) µm,L(mm)

46

گیج های برو نرو-دهانه اژدری

10  to 100 mm

(1.21+0.01L) µm,L(mm)

100  to 200 mm

(0.166+0.013L) µm,L(mm)

47

تست سختی سنج  SHORE A  به روش مستقیم (پلیت مرجع)

0 to 100 shore A

0.1  shore A

48

کانتوگراف

up to 300 mm

(0.5+L/100) µm,L(mm)

 0.0055º

49

گیج بلاک

Up  to 50 mm

0.8 µm

50

اپتیکال فلت

75 mm

1.3 µm

51

اپتیکال پارالل

75 mmتوازی

1.3 µm

75 mmتختی

1.3 µm

آشکار سازها

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

اشکارسازهای التراسونیک

up  to 300 mm (steel)

(2.85+0.01L) µm,L(mm)

2

اشکارسازهای جریان گردابی

up  to 300 mm (Aluminum)

(2.66+0.022L) µm,L(mm)

3

ضخامت سنج های التراسونیک

up  to 30 mm (steel)

(0.04+0.014L) µm,L(mm)

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی