آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد
آزمایشگاه ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی شرکت بهسا بر اساس دامنه کاری و گواهینامه تایید صلاحیت و استاندارد های ملی و بین المللی با بهره گیری از مراجع مناسب در این کمیت آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون  و تجهیزات اندازه گیری ابعادی شامل موارد زیر می باشد:

 •  کالیبراسیون انواع کولیس
 •  کالیبراسیون انواع میکرومتر
 •  کالیبراسیون ساعت اندیکاتور
 •  کالیبراسیون انواع  الک
 •  کالیبراسیون پروفایل پروژکتور
 •  کالیبراسیون نقاله و زاویه سنج
 •  کالیبراسیون گونیا
 •  کالیبراسیون فیلر،شعاع سنج ،دنده،گام
 •  کالیبراسیون ارتفاع سنج
 •  کالیبراسیون اپتیکال فلت و اپتیکال پارالل
 • کالیبراسیون گبج بلاک
 • کالیبراسیون انواع آشکارساز
 • کالیبراسیون انواع متر و خط کش
 • کالیبراسیون سیرکومتر
 • کالیبراسیون زبری سنج
 • کالیبراسیون انواع تراز
 • کالیبراسیون براقیت سنج
 • کالیبراسیون اسلامپ
 • کالیبراسیون گیج های توپی وریندی و برونرو
 • کالیبراسیون سختی سنج لاستیک
 • کالیبراسیون عمق سنج
 • کالیبراسیون ضخامت سنجهای التراسونیک
 • کالیبراسیون سطح سنج
 • کالیبراسیون انواع ساعت شیطانکی
 • کالیبراسیون انواع ساعتهای اندازه گیری
 • کالیراسیونن ضخامت سنج رنگ 
 • کالیراسیون اپلیکاتور
 • کالیراسیون کریپتومتر
 • کالیراسیون گریندومتر و گریندوپک
 • کالیبراسیون کراس کات
 • کالیراسیون فوردکاپ و فلوکاپ
 • کالیبراسیون گیج های مرکب
 • کالیبراسیون ویکات
 • کالیبراسیون LVDT

دامنه کاربرد

 ابعاد

ردیف

کمیت،دستگاه اندازه ­گیری،سنجه مادی

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

۱

کولیس داخل سنج

Up to 200 mm

 (۰.۱۱+۰.۰۱۲L) µm,L(mm)

۲۰۰ to 300 mm

(۲.۲۹+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۲

کولیس خارج سنج

Up to 200 mm

(۰.۰۰۶+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۲۰۰ to 500 mm

(۰.۰۹+۰.۰۱۳L) µm,L(mm)

۵۰۰ to 1000 mm

(۲.۷۲+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۳

کولیس عمق سنج

Up to 100 mm

 (۲.۳+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۱۰۰ to 300 mm

(۳.۰۶+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۴

کولیس ارتفاع سنج

Up to 100 mm

 (۲.۳۳+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۱۰۰ to 1000 mm

(۳.۰۶+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۵

میکرومتر داخل سنج

Up to 200 mm

 (۰.۱۱+۰.۰۱۲L) µm,L(mm)

۲۰۰ to 300 mm

(۲.۲۹+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۶

میکرومتر داخل سنج سه فک

۲۵ to 55 mm

(۱.۱۱+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۷

میکرومتر خارج سنج

Up to 200 mm

(۰.۰۰۶+۰.۰۱۳L) µm,L(mm)

۲۰۰ to 500 mm

(۰.۰۹+۰.۰۱۳L) µm,L(mm)

۵۰۰ to 1000 mm

(۲.۷۲+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۸

میکرومتر عمق سنج

Up to 100 mm

(۲.۳۳+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۱۰۰ to 300 mm

 (۳.۰۶+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۹

ساعت اندازه گیری

Up to 100 mm

(۰.۱۸+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۱۰

ساعت شیطانکی

Up to 5 mm

(۰.۱۸+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۱۱

ضخامت سنج

Up to 100 mm

(۲.۲۹+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۱۲

ضخامت سنج التراسونیک

Up to 300 mm

(۲.۲۲+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۱۳

ضخامت سنج رنگ

Up to 2000 µm

۰.۶۱ µm

۱۴

فیلم ضخامت سنج رنگ

Up to 3 mm

۰.۵۴ µm

۱۵

فیلر

Up to 3 mm

(۰.۱+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۱۶

زاویه سنج

۰ to 360 ˚

۱۰˝

۱۷

زاویه یاب

۰ to 90 ˚

۱۰˝

۱۸

اپلیکاتور

Up to 1500 µm

۳.۱۷ µm

۱۹

کریپتومتر

Up to 100 µm

۳.۲۶ µm

۲۰

گراندومتر و گریندوپک

Up to 100 µm

۳.۱۷ µm

۲۱

کراس کات

Up to 10 mm

۰.۷۵ µm

۲۲

فورد کاپ (اندازه گیری ابعادی )

۲ to 8 mm

۰.۷۵ µm

۲۳

گیج مرکب (ولدینگ گیج)

UP TO 200 mm

۰.۷۵ µm , 6˝

۲۴

فلوکاپ(اندازه گیری ابعادی)

۲ to 8 mm

۰.۷۵ µm

۲۵

شعاع سنج/شابلون دنده/گام سنج

Up to 25 mm

Angle: 6.1˝, Length: 0.75 µm

۲۶

الک آزمایشگاهی

Up to 4 mm

(۰.۷۲۲+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۴ to 25 mm

(۰.۷۰+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۲۷

ویکات

Full Range

طول

۰.۷۵ µm

Up to 2 kg

جرم

۸.۰ mg

۲۸

پرابLVDT با ریزنگری ۰.۰۱میلی متر

Up to 50 mm

(۰.۰۹+۰.۰۱L)µm,L(mm)

۲۹

متر نواری

۰ to 10 m

(۳.۲+۰.۲۶L)mm. L(mm)

۳۰

خط کش

۱ to 2 m

(۳.۲+۰.۲۶L)mm. L(mm)

۳۱

سیرکومتر (محیط سنج)

۲۰ to 400 m

(۰.۰۸+۰.۰۱L)mm. L(mm)

۴۰۰ to 600 m

(۳.۰+۰.۰۱ L)mm. L(mm)

۳۲

میکروسکوپ

۰ to 1 mm

 ۲ µm

۱ to 20 mm

(۰.۰۴+۰.۰۱L) µm. L(mm)

۳۳

پروفایل پروژکتور

X=500 mm

Y=300 mm

۰ to 200mm

(۰.۷۲+۰.۰۱L)µm. L(mm)

۲۰۰ to 500m

(۰.۰۳+۰.۰۱۲L)µm. L(mm)

۳۴

دستگاه زبری سنج

Up to 100 µm

Cut Off: 0.25 , 0.80 , 2.5

Ra: (0.05-10.0)

Rz: (0.05-10.0)

۷%RDG

۳۵

تست بلاک زبری سنج

Up to 100 µm

۷%RDG

۳۶

تراز ( حبابدار – صنعتی )

Up to 200 mm

۰.۰۰۱ mm/m

۳۷

دستگاه براقیت سنجی

۲۰˚, ۶۰˚, ۸۵˚

۰.۸۴ GU

۳۸

کاشی براقیت سنجی

۲۰˚, ۶۰˚, ۸۵˚

۰.۸ %RDG

۳۹

اسلامپ

Up to 100 mm

(۱۲.۹+۰.۰۱L) µm  , L (mm)

۱۰۰ to 600 mm

(۲۶.۱+۰.۰۱L) µm  , L (mm)

۴۰

گونیا

Up to 400 mm

تعامد

۲.۵µm

تختی

۱µm

توازی مستقیمی

۳.۱۷ µm

۴۱

دستگاه تست ضربه

(ابعادی-جرم)

Up to 1000 mm

طول

(۰.۰۵+۰.۰۲۴L) µm  , L (mm)

Up to 2 kg

جرم

۸.۰ mg

۴۲

ضخامت سنج تعیین کننده تورق و تطویل مصالح- مقسم

۱۰ to 60 mm

(۰.۰۵+۰.۰۲۴L) µm  , L (mm)

۴۲

انواع گیج های توپی رزوه برو-نرو

up to 100 mm

(۰.۲+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۴۳

انواع گیج های رینگی رزوه برو-نرو

۱۴ to 100 mm

(۱.۲+۰.۰۱۴L) µm,L(mm)

۴۴

گیج های برو نرو-توپی

up to 100 mm

(۰.۱۸+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۱۰۰  to 200 mm

(۰.۱+۰.۰۱۳L) µm,L(mm)

۲۰۰  to 500 mm

(۰.۴+۰.۰۱۷L) µm,L(mm)

۴۵

گیج های برو نرو-رینگی

۵  to 15 mm

(۰.۱۸+۰.۰۷L) µm,L(mm)

۱۵  to 100 mm

(۱.۲۱+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۱۰۰  to 200 mm

(۰.۱۶+۰.۰۱۳L) µm,L(mm)

۴۶

گیج های برو نرو-دهانه اژدری

۱۰  to 100 mm

(۱.۲۱+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۱۰۰  to 200 mm

(۰.۱۶۶+۰.۰۱۳L) µm,L(mm)

۴۷

تست سختی سنج  SHORE A  به روش مستقیم (پلیت مرجع)

۰ to 100 shore A

۰.۱  shore A

۴۸

کانتوگراف

up to 300 mm

(۰.۵+L/100) µm,L(mm)

 ۰.۰۰۵۵º

۴۹

گیج بلاک

Up  to 50 mm

۰.۸ µm

۵۰

اپتیکال فلت

۷۵ mm

۱.۳ µm

۵۱

اپتیکال پارالل

۷۵ mmتوازی

۱.۳ µm

۷۵ mmتختی

۱.۳ µm

آشکار سازها

ردیف

کمیت،دستگاه اندازه­گیری،سنجه مادی

گستره

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

۱

اشکارسازهای التراسونیک

up  to 300 mm (steel)

(۲.۸۵+۰.۰۱L) µm,L(mm)

۲

اشکارسازهای جریان گردابی

up  to 300 mm (Aluminum)

(۲.۶۶+۰.۰۲۲L) µm,L(mm)

۳

ضخامت سنج های التراسونیک

up  to 30 mm (steel)

(۰.۰۴+۰.۰۱۴L) µm,L(mm)

0

قابل توجه شرکتهای واقع در تهران

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن این شرکت از تاریخ 1399/05/12 برای دریافت تجهیزات بدون هیچ گونه هزینه ایی از محل شرکت مشتری به آزمایشگاه بهسا اقدام می نماید، جهت هماهنگی بیشتر با شماره 45526 داخلی 101 خانم رضاییان تماس حاصل فرمایید.