آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

آزمایشگاه-کالیبراسیون-جرم-حجم

امکانات آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم بهسا شامل ترازو های دقیق تا دقت ۰.۰۱ mg و وزنه های کلاس E2  می باشد.آزمایشگاه جرم و حجم این شرکت با بهره گیری از استاندارد های اولیه قابلیت کالیبراسیون تجهیزات زیر را دارا می باشد:

  • کالیبراسیون انواع ترازودیجیتال و آنالوگ
  •  کالیبراسیون انواع وزنه های کلاس F1 و پایین تر
  • کالیبراسیون انواع باسکول دیجیتال و انالوگ تا ۳۰۰۰ کیلوگرم
  • کالیبراسیون انواع ظروف پیمانه گری
  • کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری حجم از قبیل سمپلرها و دیسپنسرها
  •  کالیبراسیون انواع ظروف حجمی تکنشان و مدرج شامل: 
  •   انواع پیکنومتر، استوانه ، بورت ، پیپت ، سرنگ ، بالن و ارلن ، بالن ژوژه  و …

دامنه کابرد

 

ردیف

 

 

کمیت،دستگاه اندازه ­گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

وزنه

 

 

 

 

۱ mg

 

۰.۰۰۸۵(mg)

 

۲ mg

 

۰.۰۰۸۴(mg)

 

۵ mg

 

۰.۰۰۸۳(mg)

 

۱۰ mg

 

۰.۰۰۸۲(mg)

 

۲۰ mg

 

۰.۰۰۸۲(mg)

 

۵۰ mg

 

۰.۰۰۸۳(mg)

 

۱۰۰ mg

 

۰.۰۰۸۴(mg)

 

۲۰۰ mg

 

۰.۰۰۸۵(mg)

 

۵۰۰ mg

 

۰.۰۰۸۸(mg)

 

۱g

 

۰.۰۰۸۹(mg)

 

۲g

 

۰.۰۰۹۷(mg)

 

۵g

 

۰.۰۱۲۶(mg)

 

۱۰g

 

۰.۰۲۰۹(mg)

 

۲۰g

 

۰.۰۳۵۶(mg)

 

۵۰g

 

۰.۰۱۶۹(mg)

 

۱۰۰g

 

۰.۰۸۳۷(mg)

 

۲۰۰g

 

۰.۳۳۸۹(mg)

 

۵۰۰ g

 

۱.۱۵۸(mg)

 

۱ kg

 

۰.۰۰۸۳(g)

 

۲ kg

 

۰.۰۰۸۸(g)

 

۵ kg

 

۰.۰۱۰۶(g)

 

۱۰ kg

 

۰.۰۸۵۰(g)

 

۲۰ kg

 

۰.۰۸۹۰(g)

 

۳۰ kg

 

۰.۰۹۱۰(g)

 

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

ترازو

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ mg to 1 g

 

۰.۰۰۰۰۰۴m+ 0.004(mg)

 

۱ g to 5 g

 

۰.۰۰۱۵m+ 0.0025

 

۵g to 100 g

 

۰.۰۰۱۲m+ 0.0042

 

۱۰۰g to 200g

 

۰.۰۰۱۲m

 

۲۰۰g to 500g

 

۰.۰۰۱۲m

 

 ۵۰۰g to 1kg

 

۱.۲m(kg)

 

۱kg to 5kg

 

۰.۳۷m+0.8

 

۵kg to 10kg

 

۲.۰۶m-0.76

 

۱۰kg to 20kg

 

۱.۷m-4.0

 

۲۰kg to 50kg

 

۱.۷m-4.6

 

۳

 

 

باسکول

 

up to 10000 kg

 

(۰.۰۰۱۱m+0.25)g.m(kg)

 

0