آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

در آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی این مجموعه با داشتن مواد شیمیایی مرجع ساخت کارخانه MERCK آلمان وMILWAUKEE ایتالیا و سایر برند های معتبر و ست هیدرومترها و الکل‌سنج‌های مرجع و هم چنین فیلتر های مرجع قابلیت کالیبراسیون انواع تجهیزات به شرح زیر را دارا می باشد :

 • کالیبراسیون PH متر
 • کالیبراسیون هدایت سنج
 • کالیبراسیون هیدرومتر
 • کالیبراسیون رفراکتومتر
 • کالیبراسیون اسپکتروفتومتر
 • TDS متر
 • کالیبراسیون الکل سنج
 • کالیبراسیون کدورت سنج
 • کالیبراسیون فلیم فوتومتر
 • صحت عملکرد
 • HPLC ,  GC , FTIR
  کالیبراسیون پلاریمتر
 • کالیبراسیون دانسیته متر
 • کالیبراسیون کارل فیشر
 • کالیبراسیون BOD,  COD,  DO  متر
 • کالیبراسیون فورد کاپ
آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی
0

قابل توجه شرکتهای واقع در تهران

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن این شرکت از تاریخ 1399/05/12 برای دریافت تجهیزات بدون هیچ گونه هزینه ایی از محل شرکت مشتری به آزمایشگاه بهسا اقدام می نماید، جهت هماهنگی بیشتر با شماره 45526 داخلی 101 خانم رضاییان تماس حاصل فرمایید.