آزمایشگاه نمونه استاندارد

انتخاب هلدینگ شرکت مهندسی بهینه سنجش آزما از طرف سازمان استاندارد بعنوان آزمایشگاه نمونه سال ۱۳۹۵

0

قابل توجه شرکتهای واقع در تهران

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از آن این شرکت از تاریخ 1399/05/12 برای دریافت تجهیزات بدون هیچ گونه هزینه ایی از محل شرکت مشتری به آزمایشگاه بهسا اقدام می نماید، جهت هماهنگی بیشتر با شماره 45526 داخلی 101 خانم رضاییان تماس حاصل فرمایید.