آزمایشگاه نمونه استاندارد

انتخاب هلدینگ شرکت مهندسی بهینه سنجش آزما از طرف سازمان استاندارد بعنوان آزمایشگاه نمونه سال 1395