آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو و گشتاور
آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو در شرکت بهسا با داشتن دستگاه مرجع مولد نیرو به‌ عنوان مرجع اولیه و لودسل های  مرجع  به همراه نشاندهنده تا حداکثر ظرفیت ۵۰۰ تن در رنج‌های مختلف جهت ایجاد و اندازه‌گیری نیرو، آماده کالیبراسیون انواع  تجهیزات نیرو سنجی  تا ظرفیت ۵۰۰ تن را مطابق موارد زیر دارد:

  • انواع لودسل فشاری و کششی
  • دستگاه های تست آزمون مواد کشش و فشار
  •  گیج های  نیرو سنج
  • کالیبراسیون بل پرور
  •  اندازه گیری نیروی فنر
  • کالیبراسیون انواع ترکمترها و ترکت تسترها
  • کالیبراسیون انواع تنسایل در سه کمیت نیرو ، جابجایی و سرعت

دامنه کاربرد

گشتاور

 

ردیف

 

کمیت،دستگاه اندازه­ گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

۱

ترکمتر

Up to 10 N.m

۰.۰۶% of load

۱۰ to 100 N.m

۰.۰۷% of load

۱۰۰ to 1300 N.m

۰.۸% of load

۱۳۰۰ to 2500 N.m

۰.۷% of load

۲

ترک تستر

Up to 1500 N.m

۰.۰۴%F.S

                                                                                                          ترکمتر بادی

 

ردیف

 

کمیت،دستگاه اندازه ­گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

۱

ترکمتر  بادی

۱۰ to 2500 N.m

۰.۷% of load

                                                                                       نیرو 

 

ردیف

 

کمیت،دستگاه اندازه­ گیری،سنجه مادی

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

 

 

 

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

لودسل

کششی

Up to 250kgf

۰.۴۱% rdg

۲۵۰ to 500kgf

۰.۲۲% rdg

۰.۵ to 5 ton

۰.۱۳%

۵ to 10 ton

۰.۳۶% rdg

فشاری

Up to 250kgf

۰.۴۲% rdg

۲۵۰ to 500kgf

۰.۲۶% rdg

۰.۵ to 5 ton

۰.۱۶%

۵ to 10 ton

۰.۳۵% rdg

۱۰ to 50 ton

۱.۰% rdg

۲

دستگاه تست آزمون مواد

نیرو

کششی

Up to 250kgf

۰.۲۱% rdg

۲۵۰ to 500kgf

۰.۲۱% rdg

۰.۵ to 5 ton

۰.۳۲%

۵ to 10 ton

۰.۴۱% rdg

۱۰ to 50 ton

۰.۴۱% rdg

فشاری

Up to 250kgf

۰.۲۳% rdg

۲۵۰ to 500kgf

۰.۲۵% rdg

۰.۵ to 5 ton

۰.۳۳%

۵ to 10 ton

۰.۴۰% rdg

۱۰ to 50 ton

۱.۱% rdg

۵۰ to 200 ton

۰.۶۵% rdg

 

 

سرعت

Up to 10 mm/min

 

(۰.۰۰۰۹V+0.0004)mm/min,V in mm/min

۱۰ to 500 mm/min

 

(۰.۰۰۰۸V+0.0527)mm/min,V in mm/min

 

جابجایی

 

Up to 300 mm

(۰.۰۱۱۸d+0.0056) mm, d(m)

 

 

۳۰۰ to 500 mm/min

(۰.۰۰۰۰۲d+0.003) mm, d(m)

 

۳

 

نیروی فنر دستگاه سختی سنج لاستیک و پلاستیک

 

 

Shore A&D

 

 

۶g

0