آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو در شرکت بهسا با داشتن دستگاه مرجع مولد نیرو به‌ عنوان مرجع اولیه و لودسل های  مرجع  به همراه نشاندهنده تا حداکثر ظرفیت 500 تن در رنج‌های مختلف جهت ایجاد و اندازه‌گیری نیرو، آماده کالیبراسیون انواع  تجهیزات نیرو سنجی  تا ظرفیت 500 تن را مطابق موارد زیر دارد:

  • انواع لودسل فشاری و کششی
  • دستگاه های تست آزمون مواد کشش و فشار
  •  گیج های  نیرو سنج
  • کالیبراسیون بل پرور
  •  اندازه گیری نیروی فنر
  • کالیبراسیون انواع ترکمترها و ترکت تسترها
  • کالیبراسیون انواع تنسایل در سه کمیت نیرو ، جابجایی و سرعت

دامنه کاربرد

گشتاور

 

ردیف

 

كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

ترکمتر

Up to 10 N.m

0.06% of load

10 to 100 N.m

0.07% of load

100 to 1300 N.m

0.8% of load

1300 to 2500 N.m

0.7% of load

2

ترک تستر

Up to 1500 N.m

0.04%F.S

                                                                                                          ترکمتر بادی

 

ردیف

 

كميت،دستگاه اندازه ­گيري،سنجه مادي

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

1

ترکمتر  بادی

10 to 2500 N.m

0.7% of load

                                                                                       نیرو 

 

ردیف

 

كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي

 

گستره

 

بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

لودسل

کششی

Up to 250kgf

0.41% rdg

250 to 500kgf

0.22% rdg

0.5 to 5 ton

0.13%

5 to 10 ton

0.36% rdg

فشاری

Up to 250kgf

0.42% rdg

250 to 500kgf

0.26% rdg

0.5 to 5 ton

0.16%

5 to 10 ton

0.35% rdg

10 to 50 ton

1.0% rdg

2

دستگاه تست آزمون مواد

نیرو

کششی

Up to 250kgf

0.21% rdg

250 to 500kgf

0.21% rdg

0.5 to 5 ton

0.32%

5 to 10 ton

0.41% rdg

10 to 50 ton

0.41% rdg

فشاری

Up to 250kgf

0.23% rdg

250 to 500kgf

0.25% rdg

0.5 to 5 ton

0.33%

5 to 10 ton

0.40% rdg

10 to 50 ton

1.1% rdg

50 to 200 ton

0.65% rdg

 

 

سرعت

Up to 10 mm/min

 

(0.0009V+0.0004)mm/min,V in mm/min

10 to 500 mm/min

 

(0.0008V+0.0527)mm/min,V in mm/min

 

جابجایی

 

Up to 300 mm

(0.0118d+0.0056) mm, d(m)

 

 

300 to 500 mm/min

(0.00002d+0.003) mm, d(m)

 

3

 

نیروی فنر دستگاه سختی سنج لاستیک و پلاستیک

 

 

Shore A&D

 

 

6g

پیمایش به بالا