کالیبراسیون و آزمایشگاه دما رطوبت

بهینه سنجش آزما (Behineh Sanjesh Azma) 

کسب جایزه تندیس نقره ایی بعنوان بزرگترین آزمایشگاه در زمینه خدمات کالیبراسیون در سال 2013 کشور از ارمنستان

پیمایش به بالا