تایید صلاحیت و احراز کیفیت هوای فشرده

بهسا بزرگترین آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون و اسکوپ کاری

معتبرسازی و احراز کیفیت هوای فشرده و نیتروژن
تایید صلاحیت احراز کیفیت هوای فشرده

 احراز کیفیت هوای فشرده و نیتروژن : در صنایع دارویی ، از هوای فشرده برای تعدادی از برنامه های تولید و بسته بندی ، از جمله دمیدن و خشک کردن بطری ها قبل از پر کردن ، انتقال قرص ها ، تأمین هوا برای دریچه ها و سیلندرهای کنترل شده با پنوماتیک و همچنین سیستم های هوای تنفسی استفاده می شود. قبل از استفاده سیستم می بایست احراز کیفیت شده و از صلاحیت هوای فشرده برخوردار باشد.
واحد کمپرسور هوا دارای یک سیستم واحد هوا است که وظیفه تحویل هوای فشرده با کیفیت را در خروجی دارد. از فیلتر مکش کمپرسور شروع می شود و به دریچه سرویس نهایی واحد ختم می شود. کمپرسور هوا برای جلوگیری از هرگونه نفوذ ذرات جامد ، یک فیلتر از درجه برتر را در هنگام مکش کمپرسور فراهم می کند. سیلندر کمپرسور در هنگام مکش ، هوای جوی را از فیلتر فیلتر می کند و آن را فشار فشار می دهد.
فشار تحویل با فشرده سازی هوا به صورت مرحله ای حاصل می شود. بین مراحل پی در پی ، یک مبدل حرارتی بسیار کارآمد برای حذف گرمای فشرده سازی فراهم شده است. هوا قبل از عبور به مرحله بعدی تقریباً در دمای جو در مبدل حرارت خنک می شود. این امر به کاهش دمای تخلیه نهایی و همچنین مصرف برق کمپرسور کمک می کند. فیلتر هیدروفوبیک درجه استریلیزه 0.2 میکرونی باید در نقاط حیاتی کاربر ثابت شود تا منبع هوای فشرده استریل شده را تأمین کند ، هر کجا که لازم باشد و فیلترهایی با راندمان احتباس ذرات و میکروبی کافی نیز در نقاط کاربر نصب شوند تا خلوص هوای عرضه شده را بهبود ببخشند.
سیستم هوای فشرده بدون روغن از کمپرسور بدون روغن ، مخزن ذخیره سازی و خشک کن مبرد و سیستم توزیع تشکیل شده است.
پس از فشرده سازی ، هوا از سیلندر مرحله اول از دریچه های تحویل به اینترکولر تأمین شده بین مرحله اول و دوم عبور می کند. در آنجا دمای تقریبی 30 ± 5 درجه سانتیگراد خنک می شود و توسط مرحله دوم از طریق دریچه های مکش مکیده می شود. در مرحله بعدی ، هوای فشرده شده تا فشار 0/8 ± 0/8 کیلوگرم بر سانتی متر مربع وارد هدر تحویل متصل به کولر و در نهایت به گیرنده می شود.

 احراز کیفیت هوای فشرده و نیتروژن شامل موارد زیر می باشد:

  • طراحی پروتکل تـأیید صلاحیت
  • گزارش پروتکل صلاحیت نصب
  • گزارش پروتکل صلاحیت عملیاتی


پیمایش به بالا