مرکز ملی

بهسا دارای گواهی نامه 17025 ایران NACI

شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/413

اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/08/12

کمیت: ابعاد، آشکارسازها، دما، رطوبت، جرم، فشار، سختی سنجی، گشتاور، ترکمتر بادی، نیرو، بل پروور، فلو گاز، فلو مایعات، سطح سیال (Level)، حجم، گاز سنجی، شیمی، اندازه گیری مواد شیمیایی، کروماتوگرافی، طیف سنجی، هود شیمیایی و میکروبی و سیستم های HVAC، پارتیکل کانتر، تجهیزات تعمیرگاهی، بادسنجی، نورسنجی، لرزش (ویبره)، اپتیک و لیزر، تست ضربه (مستقیم وغیرمستقیم)،الکتریک، کالیبراتور پزشکی،

دانلود کامل گواهینامه فارسی تأیید صلاحیت 17025 NACI شرکت بهینه سنجش آزما

دانلود کامل گواهینامه انگلیسی تأیید صلاحیت 17025 NACI شرکت بهینه سنجش آزما