استاندارد 17025

استاندارد ISO/IEC 17025 : 2005

هدف و دامنه کاربرد این استاندارد بین المللی الزامات عمومی برای احراز صلاحیت به منظور انجام آزمون و یا کالیبراسیون ها و همچنین نمونه برداری را تعیین می کند. این استاندارد تمامی آزمون ها یا کالیبراسیون هایی که با استفاده از روش های استاندارد ، روش های غیر استاندارد و روش های توسعه یافته در

استاندارد ISO/IEC 17025 : 2005 ادامه مطلب »