تمدید-گواهی-نامه-17025-بهسا

گواهینامه 17025 NACI شرکت بهینه سنجش آزما

گواهینامه 17025 شرکت بهینه سنجش آزما گواهینامه ی 17025 تایید صلاحیت ایران NACI شرکت بهینه سنجش آزما بروز شده و در سایت قرار داده شد. شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/413 اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/08/12 کمیت: ابعاد، آشکارسازها، دما، رطوبت، جرم، فشار، سختی سنجی، گشتاور، ترکمتر بادی، نیرو، بل پروور، فلو گاز، فلو مایعات، سطح سیال

گواهینامه 17025 NACI شرکت بهینه سنجش آزما ادامه مطلب »