آزمایشگاه کالیبراسیون نورسنجی و اپتیک

آزمایشگاه کالیبراسیون اپتیک و نورسنجی

دامنه اعتباربخشی Micro Precision ISO / IEC 17025: 2017 خدمات کالیبراسیون اپتیکی معتبر را برای تقریباً انواع تست و اندازه گیری تجهیزات نوری فراهم می کند. انواع تجهیزات شامل منابع لیزر ، منابع LED ، سنسورهای قدرت نوری ، میراگرهای نوری و آنالیزرهای نوری است. آزمایشگاه کالیبراسیون نورسنجی بهسا آزمایشگاه کالیبراسیون نوری ما می تواند

آزمایشگاه کالیبراسیون اپتیک و نورسنجی ادامه مطلب »