کروماتوگرافی گاز ـ مایع

آزمایشگاه کالیبراسیون کروماتوگرافی گاز مایع

  کروماتوگرافی گاز ـ مایع Gas -Liquid Choromotography اطلاعات اولیه روشی از کروماتوگرافی گازی ، کروماتوگرافی گاز ـ مایع است که ستون آن با یک جامد متخلخل که لایه نازکی از یک مایع غیر فرار بر روی آن پوشیده شده و به عنوان فاز ساکن عمل می‌کند، پر می‌شود. در اینجا جداسازی مواد ، به

آزمایشگاه کالیبراسیون کروماتوگرافی گاز مایع ادامه مطلب »