مرکز ملی

بهسا دارای گواهی نامه 17025 ایران NACI

گواهینامه-مرکز-تایید-صلاحیت-بهسا

شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/413

اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/08/12

کمیت: ابعاد، آشکارسازها، دما، رطوبت، جرم، فشار، سختی سنجی، گشتاور، ترکمتر بادی، نیرو، بل پروور، فلو گاز، فلو مایعات، سطح سیال (Level)، حجم، گاز سنجی، شیمی، اندازه گیری مواد شیمیایی، کروماتوگرافی، طیف سنجی، هود شیمیایی و میکروبی و سیستم های HVAC، پارتیکل کانتر، تجهیزات تعمیرگاهی، بادسنجی، نورسنجی، لرزش (ویبره)، اپتیک و لیزر، تست ضربه (مستقیم وغیرمستقیم)،الکتریک، کالیبراتور پزشکی،

دانلود کامل گواهینامه فارسی تأیید صلاحیت 17025 NACI شرکت بهینه سنجش آزما

دانلود کامل گواهینامه انگلیسی تأیید صلاحیت 17025 NACI شرکت بهینه سنجش آزما

دانلود نامه تمدید تایید صلاحیت

پیمایش به بالا