بهسا بزرگترین آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون و اسکوپ کاری

ISO گواهی نامه 29990:2005 و 21001:2018
پیمایش به بالا