استاندارد ISO/IEC 17025 : 2005

استاندارد 17025
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

هدف و دامنه کاربرد

  1. این استاندارد بین المللی الزامات عمومی برای احراز صلاحیت به منظور انجام آزمون و یا کالیبراسیون ها و همچنین نمونه برداری را تعیین می کند. این استاندارد تمامی آزمون ها یا کالیبراسیون هایی که با استفاده از روش های استاندارد ، روش های غیر استاندارد و روش های توسعه یافته در خود آزمایشگاه انجام می گیرد را شامل می شود.
  2. این استاندارد بین المللی در تمام سازمان هایی که آزمون ها و یا کالیبراسیون را انجام می دهندقابل اجرا می باشد.
  3. برای استفاده از آزمایشگاه ها به منظور توسعه کیفیت آنها ، سیستم های اداری و فنی که عملکرد آنها را کنترل می کند ، می باشد.
  4. این استاندارد بین المللی شامل همخوانی با مقررات قانونی و نیازمندی های ایمنی در اداره آزمایشگاه نمی شود.

این مقاله را برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

دیدگاهتان را بنویسید