آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

کالیبراسیون ph meter
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

در آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی این مجموعه با داشتن مواد شیمیایی مرجع ساخت کارخانه MERCK آلمان وMILWAUKEE ایتالیا و سایر برند های معتبر و ست هیدرومترها و الکل‌سنج‌های مرجع و هم چنین فیلتر های مرجع قابلیت کالیبراسیون انواع تجهیزات به شرح زیر را دارا می باشد :

 • کالیبراسیون PH متر
 • کالیبراسیون هدایت سنج
 • کالیبراسیون هیدرومتر
 • کالیبراسیون رفراکتومتر
 • کالیبراسیون اسپکتروفتومتر
 • TDS متر
 • کالیبراسیون الکل سنج
 • کالیبراسیون کدورت سنج
 • کالیبراسیون فلیم فوتومتر
 • صحت عملکرد
 • HPLC ,  GC , FTIR
  کالیبراسیون پلاریمتر
 • کالیبراسیون دانسیته متر
 • کالیبراسیون کارل فیشر
 • کالیبراسیون BOD,  COD,  DO  متر
 • کالیبراسیون فورد کاپ

این مقاله را برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

دیدگاهتان را بنویسید