آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی

در آزمایشگاه کالیبراسیون شیمی این مجموعه با داشتن مواد شیمیایی مرجع ساخت کارخانه MERCK آلمان وMILWAUKEE ایتالیا و سایر برند های معتبر و ست هیدرومترها و الکل‌سنج‌های مرجع و هم چنین فیلتر های مرجع قابلیت کالیبراسیون انواع تجهیزات به شرح زیر را دارا می باشد :

 • کالیبراسیون PH متر
 • کالیبراسیون هدایت سنج
 • کالیبراسیون هیدرومتر
 • کالیبراسیون رفراکتومتر
 • کالیبراسیون اسپکتروفتومتر
 • TDS متر
 • کالیبراسیون الکل سنج
 • کالیبراسیون کدورت سنج
 • کالیبراسیون فلیم فوتومتر
 • صحت عملکرد
 • HPLC ,  GC , FTIR
  کالیبراسیون پلاریمتر
 • کالیبراسیون دانسیته متر
 • کالیبراسیون کارل فیشر
 • کالیبراسیون BOD,  COD,  DO  متر
 • کالیبراسیون فورد کاپ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا